Shopping Cart (0)
0.00 EUR

Terms and Conditions

1. Provozovatel, zákazník

Provozovatelem internetového obchodu shop-obaly.cz je společnost DEKOS R, s.r.o. se sídlem Voděradská 2152, 251 01 Říčany, IČ 25097733, DIČ: CZ25097733, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 49453 (dále též jako prodávající).

Prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu zboží je realizován pouze jako velkoobchodní prodej za účelem dalšího využití zboží v rámci podnikatelské činnosti zákazníka, tj. prodávající neprodává zboží nepodnikatelům ani osobám kupujícím zboží v postavení spotřebitele.

Zákazníkem se rozumí fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která nakupuje od provozovatele zboží výhradně za účelem jeho dalšího využití v rámci své podnikatelské činnosti. Vyplněním a odesláním objednávky zákazník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že objednávku činí výhradně v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Objednávky

Objednávka vytvořená zákazníkem v našem internetovém obchodě je pro zákazníka i pro nás závazná.

Objednávka se považuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Objednávka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) je učiněna stiskem tlačítka odeslat objednávku. O tomto úkonu má prodávající dokladovatelný záznam v databázi. Kupní smlouva (uzavíraná podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, je uzavřena okamžikem závazného potvrzení objednávky prodávajícím, o němž je zákazník informován elektronickou formou (emailem).

Prodávající má právo odmítnout objednávku od zákazníka, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil u prodávajícího závazně objednané zboží, od zákazníka, u kterého jsou důvodné pochybnosti o jeho schopnosti uhradit objednané zboží, nebo od zákazníka, o němž má prodávající odůvodněné pochybnosti, že objednávku učinil v rámci své podnikatelské činnosti. Toto právo se dále vztahuje i na kupující, jímž objednané zásilky se vrátily zpět k prodávajícímu, a kupující nadále ignoruje výzvy od prodávajícího k převzetí zboží.

Pokud si zákazník zvolí osobní odběr a zboží, které má status SKLADEM si nevyzvedne po vypršení lhůty 5 pracovních dnů od obdržení potvrzení, bude objednávka stornována.

3. Dodací lhůta

Doručení do 24 hodin u objednávek přijatých v pracovní dny do 12:00 hod a následuje-li pracovní den.
* V případě výskytu předem nepředpokládatelných problémů v přepravě může dojít ke zpoždění dodání o 1 den.
** U objednávek doručovaných na Slovensko je termín dodání 2-3 pracovní dny.

4. Převzetí zásilky od přepravce

Níže uvedené body jsou velmi důležité při uplatňování reklamací - POZORNĚ ČTĚTE!

1) Při přebírání zásilky je třeba zkontrolovat neporušenost obalu zásilky každého jednotlivého balíku nebo palety!
Je nutné zkontrolovat obal zásilky po jejím obvodu a napnutí fólie. Pokud převezmete zásilku, kterou nezkontrolujete před řidičem při jejím převzetí, nebude na pozdější reklamace o stavu zásilky brán zřetel.

2) Každé sebemenší poškození zásilky, uvolnění obalu zásilky či jiné podezření je nutné zaznamenat řidiči do přepravního listu.

3) ŘIDIČ JE POVINEN TENTO ZÁPIS UMOŽNIT!

4) Pokud máte výhradu ke stavu zásilky, zapište ji prosím do dokladu o převzetí zásilky a připojte její stručný popis.
Plně postačí zaznamenat, že je poškozen obal zásilky a jakým způsobem.
Zásilku pak co nejdříve rozbalte a zkontrolujte! Pokud zjistíte poškození zboží nebo jeho nekompletnost, neprodleně nás prosím kontaktujte.

5) Paletová zásilka - zboží na paletě musí být řádně obaleno paletizační fólií a stažené k paletě.
Paleta musí být fólií obalena ze všech stran.
Balíková zásilka - zkontrolujte prosím, zda není balík viditelně poškozen nebo není mokrý.

6) Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze tehdy, pokud není nijak viditelně poškozena.
V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz.
Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

5. Reklamační řád

K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte prosím následující podmínky. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu reklamace@dekos-r.cz, případně písemně. Zboží, které reklamujete, je nutné po domluvě vrátit doporučeně na naši adresu. U reklamovaného zboží musí zákazník doložit doklad o zakoupení zboží nebo jiným způsobem prokázat jeho zakoupení od prodávajícího (včetně data zakoupení, množství a ceny zboží).

Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě do 7 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

6. Záruka za vady

Prodávající poskytuje na zboží prodávané v internetovém obchodě www.shop-obaly.cz záruku v délce 24 měsíců.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, jakosti a množství dle objednávky. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud dodané zboží nevykazuje odchylku v jednotlivých parametrech (např. rozměry, hmotnost, množství apod.) větší než 3% od parametrů deklarovaných prodávajícím, považuje se dodané zboží za řádně dodané.

Pokud kupující požádá prodávajícího o možnost odstoupení od objednávky a prodávající na toto odstoupení přistoupí, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité a bez zjevných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od přijetí odstoupení od objednávky prodávajícím. Vrácení zboží učiní kupující na vlastní náklady.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu kupujícího, užívání produktů, neodborného používání produktů, stejně jako za škody, které jsou způsobeny vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobních dat

Veškerá získaná osobní data, která jsou nutná pro správné vyřízení Vaší objednávky, chráníme před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností DEKOS R, s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Společnost DEKOS R, s.r.o. je řádně registrovaným správcem a zpracovatelem osobních údajů podle platné právní úpravy.

Aktualizace ochrany osobních údajů od 25.5.2018 je k dispozici v dokumentu níže: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Vznikne-li mezi společností DEKOS R, s.r.o. IČ 25097733, se sídlem Říčany u Prahy, Voděradská 2152, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49453, jako prodávajícím nebo dopravcem, a zákazníkem - spotřebitelem spor při nabízení prodeje zboží, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (webové stránky: http://adr.coi.cz), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR). Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Obchodní podmínky ke stažení